لیست قیمت ترجمه

لیست قیمت زیر قیمت قطعی نبوده لذا قیمت قطعی خدمات بعد از صدور پیش فاکتور از طریق سامانه خواهد بود

توجه : هر صفحه استاندارد معادل 250 کلمه می باشد

 

 

لیست قیمت

 

هزینه ی اعلام شده در برخی رشته ها دارای ضریب بوده و ضرایب به صورت زیر محاسبه می شود