لیست قیمت تایپ

لیست قیمت تایپ به شرح جدول زیر است 

توضیح : هر صفحه استاندارد برای تایپ شامل 250 کلمه می باشد 

 

 

 

 

ثبت سفارش آنلاین                                               راهنمای ثبت سفارش