منشور اخلاق حرفه ای مترجمان ، یک فانتزی یا ضرورت قسمت سوم

تعداد بازدید: 966

اخلاق حرفه ای مترجمان در ایران

در جامعه ی کنونی ما، اگر چه از اخلاق» به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود، توجه بسیار اندکی به آن از دیدگاه حرفه ای و اجتماعی شده و پیامدهای عدم رعایت آن در برخی موارد کاملا پیش بینی نشده است. شاید دلیل عمده ی این امر آن باشد که تعریف دقیقی از اخلاق حرفه ای در موسسات و سازمان ها ارائه نشده است و هر فرد، با در نظر گرفتن وجدان فردی خود به انجام مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای خود می پردازد. این در حالیست که در کشورهای اروپایی اکنون دروس دانشگاهی و کنفرانسس ها و پژوهش های مختلف در این زمینه ایجاد شده و اکنون اخلاق حرفه ای به عنوانیکی از بدیهیات و ضرورت های هر سازمان به کار بسته می شود. در بسیاری از موارد نیز که مبحث اخلاق حرفه ای در سازمان ها مطرح شده و سالهاست که در چنین سازمان هایی از آن صحبت به میان می آید، چنین اصولی تنها در مرحله ی نظری باقی مانده و کمتر نمود کاربردی و عملی یافته است. دلیل عمده ی این امر عدم وجود کمیته های نظارتی و انظباطی در برخی سازمان ها برای رسیدگی به امور فعالان حوزه های مربوطه است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که درایران، در برخی مشاغل بسیار حساس نظير پزشکی و حقوق، این حوزه بسیار فعال تر از نمونه ی آن در سایر سازمان ها بوده و رسیدگی به مسائل مربوط به آنها در کمیته های مربوطه و با دقت عمل و حساسیت فراوانی صورت می گیرد . و حتی کتاب های متعددی در حوزه ی اخلاق حرفه ای نوشته شده است. نکته ی جالب توجه آن است که در بسیاری از سازمان ها، به استثنای موارد ذکر شده، اصول اخلاقی تنها در چهارچوب منشور اخلاقی معرفی شده اند و بیشتر جنبه ی  توصیه ای دارند. این در حالیست که شکلات و مسائل روزانه ی متخصصان در سر حرفه دارای چنان گستردگی و تنوعی می باشد که از یک سو نیازمند پیش نی مسائل متفاوت تا حد امکان بوده و می بایست به شکلی مکتوب و به منظور تخاذ تصمیمات درست و هوشمندانه ست کم در اختیار کارفرمایان و مدیران سازمان ها قرار گیرد و از سوی دیگر، کمیته های نظارتی، کیفی، و انضباطی باید وظیفه ی رسیدگی به این امور را در دست گیرند تا مسائل را به شکلی نظام مند وتعریف شده ساماندهی کنند.

در بخش مقدمه ی معرفی جامعه ی مترجمان رسمی ایران اینگونه نوشته شده
است: سابقه ی ترجمه رسمی به عنوان حرفه ای قانونمند به سال ۱۳۱۶ شمسی یعنی به زمانی باز می گردد که اولین قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد درمحاکم و دفاتر رسمی در خرداد ماه همان به تصویب رسید. تجاوز از پنجاه سال پس از وضع قانون نور و به رغم افزایش کمی مترجمان می ، هیچگونه تشکل صنفی مترجمان می به وجود نیامد. تنها در دوران - از انقلاب اسلامی بود که مترجمان می در صدد برپاتی یک تشکل صنفی بدند. سرانجام جامعه مترجمان رسمی سور پس از یک دوران فترت تقریبا ۱۰ له ، در آبان سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ به فعالیت رسمی و ثبت رسمی گردید
وران جدیدی از فعالیت خود را در چوب اساسنامه و آئین نامه جدیدی با في ساماندهی مترجمان رسمی، ارتقاء
کیفی این حرفه ، تحکیم پیوند
میان اعضاء و دفاع از حقوق و بر منافع صنفی مترجمان رسمی
آغاز نمود.
در حال حاضر جامعه مترجمان رسمی ایران حدود ۵۳۱
عضو دارد. تاکنون یازده مجمع می سالانه برگزار کرده و دارای هیئت بره منتخبی متشکل از هفت عضو اصلی به عضو علی البدل می باشد. رئیس یب رئیس هیئت مدیره و خزانه دارجامعه از بین اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب می شوند. جامعه یک فصل نامه در زمینه های خبری ، آموزشی، پژهشی ، تحلیلی اطلاع رسانی و صنفی با عنوان پیام مثرجمان رسمی دارد
اهداف جامعه ی مترجمان نیز عبارتند از:
1. کوشش به منظور مشارکت مترجمان رسمی در ایران و همیاری آنان در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بسر کشور جهت: |
الف. پیشبرد و بهبود کیفیت ترجمه و تبادل نظر و امور مربوط به آن.
ب. شناساندن اهمیت ترجمه و برنامه ریزی ، آموزش و پرورش و پیشنهاد معیارها و شیوه های صحیح علمی به منظور حسن انجام امور در این زمینه
ب. ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و تخصصی
ت. دفاع از حقوق صنفی مترجمان رسمی و کمک به حل مشکلات صنفی آنها
۲، تلاش در جهت بالا بردن و بهتر کردن کیفیت ترجمه های رسمی و تنظيم ضوابطی به منظور بهبود روابط مترجم و متقاضیان ترجمه و حل مشکلاتی که در این رابطه احيانا بين آنان به وجود می آید.
اساسنامهی جامعه ی مترجمان رسمی ایران که اهداف اشاره شده در بالا در ماده ی 4 آن آورده شده است، شامل بخش های دیگری نظیر شرایط و انواع عضویت، ارکان اصلی (مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان)، و بودجه می باشد. با رجوع به موارد ذکر شده می توان ادعا کرد که اکنون حرفه ی ترجمه در ایران، در جایگاه یک حرفه ای تخصصی معین با مقتضیات و الزامات ویژه ی خود رسیده است.| با در نظر گرفتن ظرفیت های شغلی این رشته برای فارغ التحصیلان ومتخصصان آن، و بازار تقاضا برای ترجمه ی متون مختف در ایران، نیاز به تدوین و به کارگیری یک منشور و نظامنامه ی اخلاقی به منظور ساماندهی امور مربوط به مترجمین، کارفرمایان، و متقاضیان خدمات ترجمه و رسیدگی به مشکلات و شکایات احتمالی در قالب کمیته ها و کانون های تخصصی بسیار ضروری می نماید.
اخلاق حرفه ای مترجمان در سراسر دنیا، در بسیاری از سازمان های مربوطه در قالب منشورهای اخلاقی تعریف شده است. کشورهایی همچون آمریکا، آرژانتین، اسپانیا، گواتمالا، و هند منشورهای اخلاقی حرفه ای مترجمان را به همراه سایر قوانین و ضوابط مربوط به این حوزه تعریف و تدوین کرده و در چهارچوب سازمان های تخصصی به کار می بندند. با یک بررسی اجمالی این منشورهای اخلاقی، می توان اصول مشترکی همچون اصول مربوط به حل و فصل منازعات و اختلافات، صحت و دقت در ترجمه، کفایت و صلاحیت
حرفه ای مترجمان، و توافقات قراردادی با مشتری و کارفرما را مشاهده نمود. به علاوه، این سازمان ها تمهیداتی برای نحوه ی مجازات افراد در صورت تخطی از قوانین در نظر گرفته و کمیته های نظارتی و تخصصی را با این هدف تشکیل داده اند. تمامی این تلاش ها متضمن ارتقای کیفیت خدمات ترجمه، رضایت متقاضیان و کارفرمایان، و بهبود وجهه ی حرفه ی ترجمه در جامعه
با در نظر گرفتن ویژگی های مثبت یاد شده در بالا، بدیهی است که نیاز به ساماندهی امور مترجمان رسمی ایران از منظر کیفی و قانونی را می توان با اقدام به تدوین منشور اخلاق حرفه ای مترجمان و به کارگیری آن به شکل درست پاسخ داد.
منبع: مجله صنعت ترجمه
 
ارسال نظر